Ei Suomen rahoja Afganistanin korruptiolle!

Suomi on antanut Afganistanille kehitysapua valtavia määriä. Vuosittain Suomi antaa noin 28 miljoonaa euroa Afganistanille. MTV uutisten mukaan Suomi on käyttänyt Afganistaniin jopa miljardin suomalaisten veronmaksajien rahaa. Afganistanissa on todettu korruption olevan voimissaan. On tärkeää, että suomalaisten veronmaksajien rahojen käyttöä seurataan ja niiden käytöstä tehdään vaikutusarviot.

Näyttää siltä, että rahojen käytön tai vaikutuksien arviointi ei ole ollut riittävää, jos kaikesta rahan kylvämisestä riippumatta ollaan samassa tilanteessa kuin 20 vuotta sitten. Kun kyseessä on suomalaisten veronmaksajien rahat, niin mikä on mennyt vaikutusarvioinneissa pieleen? Kaikista maista juuri Afganistaniin on lähetetty eniten rahaa. Rahaa on lähetetty vuodesta 2002 asti, jolloin Taliban ”kukistettiin” ja kansainväliset joukot ylläpitivät järjestystä. Nyt kansainväliset joukot ovat pois ja reilussa kuukaudessa Taliban on valloittanut maan ja kaikki on taas kuten ennen.

Minkä pysyvän muutoksen suomalaisten veronmaksajien miljardin euron rahat ovat aiheuttaneet. Olisiko pysyvää muutosta tullut, mikäli Suomen ja muiden maiden tuki ei olisi mennyt korruptioon? Vai onko vain niin, ettei kannettu vesi kaivossa pysy.

Millaiset vaikutusarviot Suomi on tehnyt tai teettänyt Afganistanille antamilleen rahoille ja mikä taho on vaikutusarvioinnit tehnyt ja onko Suomi valmistautunut lopettamaan kehitysavun maihin, joissa todistettavasti paljastuu esiintyvän runsaasti korruptiota. Tätä kysyin ministerille lähettämässäni kirjallisessa kysymyksessä. Tähän täytyy saada vastaus.

Vaalien jälkeen tehtävät vaaliliitot vääristävät äänestystuloksia

Tammikuussa, vuonna 2022 ovat ensimmäiset aluevaalit, joissa valitaan luottamushenkilöitä niin sosiaali- ja terveystoimen, kuin pelastustoimen tehtäviin. Kuntavaaleissa ongelmia ovat aiheuttaneet vaalien jälkeiset vaaliliitot. Vaaliliitoista ei äänestäjällä ole silloin etukäteen tietoa. Teknisessä vaaliliitossa vaalien jälkeen voidaan vaalitulosta ikään kuin manipuloida mieleisekseen ja näin ollen vaalitulos voi vääristyä. Vaaliliiton tehneitä puolueita käsitellään kuin se olisi yksi iso puolue ja siten se hyötyy esimerkiksi puheenjohtajuuksia määritettäessä toisten puolueiden kustannuksella.

Jos vaaliliitto tehdään ennen vaaleja, tietää äänestäjä, että tietylle puolueelle annettu ääni voi hyödyttää myös toista puoletta. Vaalien jälkeen tehty vaaliliitto ei ole avoin äänestäjää kohtaan ja äänestäjä ei äänestäessään tiedä, mitkä muutkin puolueet voivat hyötyä äänestäjän antamasta äänestä. Kaikki puolueet ovat tehneet vaaliliittoja.

Äänestysprosentin lasku on huolestuttavaa. Tekniset vaaliliitot, joilla voidaan tietyt puolueet tai henkilöt syrjäyttää luottamuspaikkajaossa sivuun, eivät ole hyväksi demokratialle ja äänestysinnolle. Vaalituloksen kunnioittaminen paranee, jos teknisiä vaaliliittoja ei tehdä vaalien jälkeen. Olen tehnyt asiasta myös lakialoitteen, vaalien jälkeiset vaaliliitot kiellettäisiin.

Tein asiasta vielä kirjallisen kysymyksen ministerille, kuinka aiotaan toimia, jotta aidon vaalituloksen kunnioittaminen toteutuu aluevaaleissa ja aiotaanko lähestyvissä aluevaaleissa kieltää vaalien jälkeiset tekniset vaaliliitot, joilla voidaan vaalitulosta vaalien jälkeen manipuloida.

Potilas sairaalassa- kotona perintäkirjepino kasvaa

Olen huolissani terveydenhuollon asiakasmaksujen perintäkäytännöistä. Julkisen terveydenhuolto yleisimmin lähettää laskun asiakkaalle. Käteisen käyttö on vähentynyt merkittävästi. Eri kunnissa, kaupungeissa ja sairaanhoitopiireissä on hyvin erilaisia käytäntöjä laskutuksen suhteen. Perintätoimet ovat saattaneet aiheuttaa kansalaiselle ylimääräisiä kuluja ja jopa luottotietojen menetyksen, varsinkin jos henkilö on pitkiä aikoja sairaalassa ja laskuja on kertynyt kotiin ja eräpäivä jo mennyt ohi.

Kansalaisten palautteen perusteella perintäkirje voi tulla hyvin pian laskun eräännyttyä. Joskus terveydenhuollon yksikkö laittaa itse ensimmäisen huomautuslaskun ja joissain paikoissa lasku menee heti perintään. Perintäkulut saattavat lisätä merkittävästi laskun loppusummaa.

Ongelmia voi tulla, etenkin, ellei kotona pitkään aikaan ole ketään, joka seuraa tulevia laskuja ja huolehdi niitä ajoissa maksuun. Näin on varsinkin yksin asuvien tilanne, joilla ei ole omaisia tai läheisiä, jotka huolehtivat heidän asioistaan heidän ollessaan pitkään sairaalahoidossa. Yksinkertainen ratkaisu voisi olla vaikka se, että lasku lähetettäisiin vasta sairaalajakson jälkeen, kun potilas on kotiutunut ja pystyy jälleen hoitamaan asioitaan.

Myös perintälaskussa tulisi olla selkeästi merkintä, mitä asiaa lasku koskee. On myös sattunut tapauksia, että lasku on saatettu maksaa esimerkiksi kahteen kertaan, koska ei ole ollut selvää, onko lasku jo ollut maksettu. Harmilliselle tuntuu asiakkaan kannalta, että perintäfirmat saattavat jopa periä palkkion siitä, kun palauttavat aiheettomasti kahteen kertaan asiakkaan maksaman laskun summan asiakkaalle. Tein ministerille kirjallisen kysymyksen, onko suunnitteilla ohjeistaa kuntia, kaupunkeja ja sairaanhoitopiirejä lähemmäksi yhtenäisiä käytäntöjä asiakasmaksujen perinnän osalta ja miten estetään, ettei terveydenhuollon laskut mene siten aiheettomasti perintään tai ulosottoon, jos asiakas on esimerkiksi sairaalajaksoilla ja ei ole kotona vastaanottamassa laskuja.

Mikä on terveydenhuollon tulevaisuus, kun ala ei houkuttele ja työntekijöitä ei ole riittävästi?

Viime aikoina on jouduttu sulkemaan terveydenhuollon toimipisteitä puutteellisen henkilökunnan lukumäärän takia. 22.7.2021 uutisoitiin itäsuomalaisen, Muuruvedellä sijaitsevan hoitokodin ympärivuorokautisen hoiva-asumisen keskeyttämisestä. Toiminta jouduttiin keskeyttämään, koska henkilökuntaa ei oltu saatu rekrytoitua riittävästi. Vastaavanlaisia uutisia on tullut valitettavan usein viime aikoina.

Työn houkuttelevuus on iso asia siihen, että työntekijöitä saadaan riittävästi. Hoitohenkilökuntaa on kouluttautunut toisille aloille. Työn kuormittavuus, kiire, palkkaus ja työn arvostus ovat merkittäviä tekijöitä, kun vaihdetaan alaa. Hoitohenkilökunnan tarve tulee kasvamaan tulevaisuudessa.

Olisikin tärkeää panostaa siihen, että työnteon olosuhteita kehitettäisiin ja myös houkuttelevuutta palata takaisin hoitoalalle parannettaisiin. Tein ministerille kirjallisen kysymyksen, mihin toimenpiteisiin aiotaan pikaisesti ryhtyä, jotta henkilökuntamäärä saadaan hoitoalalla pidettyä riittävänä ja mitä projekteja aiotaan käynnistää hoitoalan houkuttelevuuden parantamiseksi ja hoitoalalta lähteneen henkilöstön motivoimiseksi palata takaisin hoitoalalle.

Onko nyt varauduttu aluevaalien pitämiseen ajallaan ja koronaturvallisesti?

Kuntavaalit siirrettiin koronan takia, koska niitä ei selvitysten mukaan voitu järjestää koronaturvallisesti. Terveysturvallisuus on tärkeää, jotta koronaa saadaan hillittyä ja tartuntoja vähemmäksi. Koronatilanne näyttää Suomessa heikkenevän. Tällä viikolla on ilmoitettu merkittävää nousua sekä tartunnoissa, että sairaalahoidossa olevissa. Suunnitellut aluevaalit ovat muutaman kuukauden kuluttua. Jos vaalit järjestetään suunnitellussa aikataulussa, on huomioitava koronaturvallisuus. Kuntavaalien koronaturvallisuuteen varautuminen ja ennakoiminen jäi vähälle ennakkohuomioille ja vaalit siirrettiin. Tein ministerille kirjallisen kysymyksen, miten hallitus on varautunut aluevaalien mahdolliseen siirtoon huonontuneen koronatilanteen takia.

Sote-uudistuksessa tulee pitää huolta omaishoidon tiedottamisesta

Omaishoitajat ovat Suomelle valtavan tärkeä voimavara. Omaishoitajat muodostavat merkittävän osan terveydenhuollostamme. Tällä hetkellä meillä on noin 60 000 omaishoitajaa, jotka säästävät yhteiskunnallemme valtavan summan vuodessa. Omaishoidontuen saajista 58 % on 65 vuotta täyttäneitä.

Sote-uudistus muuttaa omaishoitoa merkittävästi. Kunta ei jatkossa enää järjestä omaishoidon asioita, vaan ne siirtyvät maakunnan kokoisten alueiden hoidettavaksi. Omaishoidon tuen euromääräinen suuruus voi uudistuksen myötä vaihdella ja samoin kriteerit tuen myöntämiseksi, koska maakunnan sisällä kunnissa on ollut tähän asti erilaisia käytäntöjä sekä maksujen, että tuen myöntämisen kriteerien suhteen.

Omaishoitajille ja omaishoidettaville ajoissa tiedottaminen muutoksista on tärkeää. Koska suurin osa omaishoitajista on jo yli 65-vuotiaita, tulee kiinnittää erityistä huomiota, että tiedotus tavoittaa myös ne omaishoitajat, jotka eivät käytä tietokonetta tai internettiä. Omaishoidontuki niin rahallisesti kuin kriteerienkin osalta olisi hyvä saada tasapuoliseksi koko Suomen osalta ja siihen tulisi panostaa. Tein ministerille kirjallisen kysymyksen, miten hoidetaan omaishoidon muutosten tiedottaminen omaishoitajille ja omaishoidettaville soteuudistuksen osalta ja millä aikataululla?

Miten turvataan maastopalojen sammuttamiseen tarvittavan kaluston riittävyys, kun turvetuotanto ajetaan alas?

Maastopalojen sammuttamiseen tarvitaan asiaankuuluvaa kalustoa. Ellei paloja saada hallintaa, voi tilanne pahentua merkittävästi ja aiheuttaa monenlaista vaaraa ja tuhoa. Maastopalojen sammuttamiseen on avuksi tarvittu turveyrittäjien kalustoa, jota onneksi on ollut vielä saatavilla maassamme. Turvealan alasajon seurauksena myös turvealan koneita ja kalustoa hävitetään tai myydään muihin maihin.

Miten turvataan maastopaloissa tarvittavan kaluston riittäminen ja ammattitaitoisen henkilökunnan saatavuus, koska turvealan alasajon myötä turvealan niin kalusto kuin ammattitaitoinen käyttäjäkunta tulee tulevaisuudessa vähentymään? Hallitusohjelman mukaan hallituksen keskeisin tavoite on Suomi hiilineutraaliksi vuoteen 2035 mennessä. Osana tätä suunnitelmaa on energiaturpeen käytön vähentäminen. Käytännössä tämä on osoittautumassa energiaturpeen tuotannon alasajoksi etuajassa. Kotimaisen turvetuotannon alasajosta paljastuu koko ajan lisää näkökulmia, joissa turvealan alasajo vaarantaa huoltovarmuutta, eläinten hyvinvointia, kotimaista elintarviketuotantoa ja nyt jopa paloturvallisuutta. Tein asiasta kirjallisen kysymyksen ministerille.

Vaadin selvitystä Venäjältä tulevien koronatartuntojen ehkäisystä

Venäjältä on kisaturismin mukana leviämässä erittäin ärhäkästi tarttuvaa koronamuunnosta. HUS:n johtajaylilääkärin mukaan Suomea uhkaa nyt koronan neljäs aalto tämän johdosta (YLE 28.6.2021). Tartuntoja on löydetty jo yli 200 ja altistuneita saattaa olla tuhansia. Kisojen aikataulut ja turismin mahdollinen suuri määrä oli tiedossa Suomessa etukäteen. Kuitenkin testauksessa, karanteeneissa ja ennakoinnissa tuli valtaisasti ongelmia.

Suomeen palaajia ei testattu riittävässä laajuudessa. Tartuntojen nousu oli raportoitavissa. Tilanne näyttää nyt todella huolestuttavalle monella eri tavalla. Miksi Venäjältä kisaturismin mukana tulevien tartuntojen ennakointi ja testauskapasiteetti pettivät Suomessa pahasti ja mitä tilanteelle tehdään sekä kuinka aiotaan estää, ettei vastaavaa jatkossa pääse tapahtumaan.

Tein asiasta myös kirjallisen kysymyksen asiasta vastaavalle ministerille.

Olen pettynyt sote äänestykseen. Kiire meni sisällön edelle

Olen pettynyt, että keskeneräinen ja selkeästi viallinen sote-uudistus runnottiin hallituspuolueiden ylivoimalla läpi. 1600- sivuisessa lakiesityskokonaisuudessa on paljon pohdittavaa. Jälkikäteen lain muuttaminen on aina hankalampaa. Sote-uudistus on vuosituhannen jättimuutos. Sote-uudistuksen mukanaan tuomista huolista puhutaan ihan liian vähän. Havaittujen epäkohtien sivuuttaminen ja poliittinen kiire ovat huonoja lähtökohta vuosituhannen laajimmalle lainsäädännön uudistamiselle. 

Uudistuksen tavoitteet ovat toki hyvät, mutta ne jäävät saavuttamatta. Olen erittäin hämmästynyt sote-uudistuksen lainsäädännön runnomisesta läpi hätiköimällä. Terveydenhuollossa on Suomessa monta asiaa hyvin. Olisi ollut parempi korjata vain ne kohdat, jotka eivät toimi. Nyt valtava uudistus myllertää monta asiaa uusiksi. Nyt perustetaan kokonaan täysin uusi hallintoporras kalliine byrokratioineen, samalla päätöksenteko karkaa yhä kauemmas kuntalaisista. 

Lisää veroja?

Suomen suurin uudistus koskettaa meitä jokaista.  Samalla esille on jo noussut keskusteluun kokonaan uusi mahdollinen vero, maakuntavero. Asiaa kierreltiin kovasti ennen kuntavaaleja, mutta nyt kannatusta verolle on laajasti hallituspuolueiden keskuudessa. On hyvin epätodennäköistä, ettei uusi vero nosta kokonaisveroastetta.

Lisää keskittämistä?

Sote-uudistusta voidaan pitää jättimäisenä kuntaliitoksena, jossa noin puolet kunnan toiminnasta siirretään yhteiskolhoosiin. Kunnan päätöksenteosta ja rahoista siirretään kerralla noin puolet pois. Isot kaupungit joutuvat miettimään, että riittääkö rahat mm. opetukseen.  

Palveluiden mahdollinen keskittäminen tulee olemaan sote-uudistuksen iso riski. Päätöksenteko siirtyy pois kunnilta laajemmille alueille. Lähivuosien huoleksi voi siten nousta mm. nykyisten terveysasemien säilyminen. Uusi lainsäädäntö ei sisällä lähipalvelutakuuta. Jokaisesta kunnasta ei tule välttämättä valituksi edes yhtä päättäjää uusiin perustettaviin hallintoelimiin. Kun kiintiöitä ei ole, miten taataan se, että jokaista aluetta maakunnassamme puolustetaan ja myös pienempien kuntien ääni kuuluu päätöksenteossa.

Yliopistolliset sairaalat jäivät huomiotta

Yliopistollisten sairaaloiden säilyminen yliopistollisena olisi tullut turvata. Tästä Suomen yliopistollisten sairaaloiden virkajohto on aiheellisesti kantanut huolta, koska uudistus ei näyttäisi tarpeeksi takaavan tätä. Tutkimuksen ja opetuksen rooli on merkittävää alueellemme. Tämä pystytään takaamaan vain varmistamalla puitteet yliopiston ja kysin yhteistyölle.

Omaishoito unohdettiin

Miksi omaishoidon tuen kriteereistä ei tehdä tasapuolisia jokaisessa maamme kunnissa?  Olisi hienoa, jos omaishoidontuesta tehtäisiin verotonta. Miksi oikeastaan vanhustenhoidon asiat ulkoistetaan pois omilta kunnilta ja siirretään kauemmas ns. maakunnille.

Kriitiikki ohitettiin

Olen myös eduskunnan talousvaliokunnan jäsen. Talousvaliokunta antoi sote-uudistukseen oman lausuntonsa. Oli pöyristyttävää talousvaliokunnan jäsenenä huomata, kuinka asiantuntijoiden esille nostamat huolet ja kritiikki poistettiin valiokunnan sote-mietinnöstä. Ei riskit sillä katoa, että ne hävitetään teksteistä.

Kiire

Kiirettä lainsäädännön käsittelyssä on jopa perusteltu sillä, että ehditään järjestää uudet maakuntavaalit muutaman kuukauden päästä. Mielestäni kiire järjestää vaalit on vähintäänkin oudon poliittinen peruste tehdä laki hutiloiden.

Mm. Espoon perusturvajohtaja on ilmoittanut (HS 15.6.), ettei Länsi-Uudellamaalla ole mahdollisuutta ottaa järjestämisvastuuta vuoden 2023 alussa. Länsi-Uusimaa on 10 kunnan kokoinen tuleva hyvinvointialue. Olisi toivottavaa, että näitä aikatauluihin liittyviä ja muita epäkohtia, joita asiantuntijat ja eri puolueet ovat nostaneet esille, korjattaisiin.

Vaadin ministeriltä selvitystä Mannerheimintien leiriytyjien kustannuksista yhteiskunnalle ja mielenosoitusten yhdenvertaisesta kohtelusta

Pääkaupunki Helsingissä järjestettiin mielenosoitus, joka katkaisi liikenteen pitkäksi aikaa Mannerheimintiellä. Sisäministeriö valmistelee poliisin toimintaan liittyvän lainsäädännön ja yhteiskunta rahoittaa poliisin toimintaa. Veronmaksajilla on oikeus tietää mihin veroeuroja käytetään. Yhteiskunnan kustannuksiin osallistuu suomalainen veronmaksaja. Paikalla oli runsaasti poliiseja ja kalustoa. Onko todella niin, että yhteiskunnan varoilla ja poliisin suojaamana voi tukkia pääkaupungin pääväylän määräämättömäksi ajaksi. Onkin syytä kysyä, onko jokaisella kansalaisella täysin yhtenäinen oikeus katkaista julkinen liikenneväylä missä vain osoittaakseen mieltä rajattoman pitkäksi aikaa yhteiskunnan verovarojen maksaessa järjestelyt ja täysin ilman minkäänlaista korvausvastuuta yhteiskunnalle aiheuttamistaan kustannuksista? On myös syytä kysyä, aikooko ministeriö muuttaa lainsäädäntöä tältä osin.

Esitin eduskunnalle ministerin vastattavaksi kaksi kirjallista kysymystä. Ensimmäisessä kysyin, onko jokaisella kansalaisella täysin yhtenäinen oikeus katkaista julkinen liikenneväylä missä vain ja milloin vain osoittaakseen mieltä rajattoman pitkäksi aikaa yhteiskunnan verovaroin maksaessa järjestelyt ja täysin ilman minkäänlaista korvausvastuuta yhteiskunnalle aiheuttamistaan kustannuksissa.

Toisessa kirjallisessa kysymyksessä kysytään, paljonko kaikkiaan tuli maksamaan Mannerheimintien mielenosoitus yhteiskunnalle, kun mukaan lasketaan poliisin kulut, liikenteen katkaisusta aiheutuneet kulut ja muut mahdolliset kulut. Jäämme mielenkiinnolla odottamaan vastausta.