Vesiosuuskunnille selkeät ohjeistukset

Käyttökelpoisen talousveden saanti talouksiin on tärkeää. Vesiosuuskunnilla on iso ja tärkeä rooli vesi- ja jätevesihuollon järjestämisessä. Kunnat ja vesiosuuskunnat tekevät paljon yhteistyötä. Putkistolinjojen asiantunteva suunnittelu on tärkeää. Tärkeää on ottaa huomioon linjojen varsiin jäävät maanomistajat ja kuunnella heitä. Vesiosuuskuntien määrä näyttäisi olevan kasvussa.

Vesiosuuskuntien toimintakulttuureissa on suuria eroja. Putkilinjojen rakennusvaiheessa asiaan liittyy maankäyttö- ja rakennuslaki ja valvontaan liittyy myös vesihuoltolaki. Myös kuluttajansuojalaki koskee vesiosuuskuntia. Myös kuntapäättäjille tulee kysymyksiä ja kommentteja vesiputkistojen ja jätevesiputkistojen sijoittamisesta.  

Vesiosuuskuntien johtamisessa tutkielman mukaan haasteita

Vuonna 2017 on tehty Pro Gradu -tutkielma (Nykänen Kari, Tampereen Yliopisto, Hallintotiede) aiheesta vesiosuuskunnan johtamisen haasteet. Tutkielman mukaan vesiosuukunnan johtamista on kritisoitu muun muassa hallinnollisen kokemuksen puutteesta, liiketalouden taitamattomuudesta, oman edun tavoittelusta ja heikosta vuorovaikuttamisesta sekä ylipäätään kyvyttömyydestä hallita toiminnan moninaisuutta (lainaus tutkielmasta). On selvää tarvetta päivittää ja tarkentaa vesiosuuskunnille ohjeistusta.

Väylien rakentamisen kulttuureissa on suuria eroja.

Kuntien mielestä vesiosuuskunnat ovat melko itsenäisiä toimijoita. Osalle maanomistajia putkisto saatetaan merkitä rasitteeksi tilalle.

Joskus vesiosuuskunta saattaa muuttaa väyläsuunnitelmiaan jopa kertomatta maanomistajille tai linjan tekeminen maastossa saatetaan aloittaa ennen kuin sopimukset maanomistajien kanssa ovat kunnossa. Riita-asiat ovat omiaan viivästyttämään asioita, joten selvä ohjeistus vastuista ja menettelytavoista olisi paikallaan. Myös valvontavastuut tulisi selkeyttää. Kuka valvoo linjojen vetämistä? Ehkä kunta voisi ottaa siinä isomman vastuun ja roolin. 

Toimenpidealoite

Tein asiasta toimenpidealoitteen eduskunnalle, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin esittääkseen sopivalle toimielimelle laadittaviksi päivitetyt sekä ajantasaiset ohjeet ja suositukset vesiosuuskuntien toimintaa ja roolitusta sekä vastuita varten, mikä varmistaa järkevällä ja asianmukaisella tavalla veden saannin talouksiin ja samalla huolehtii putkiväylillä olevien maanomistajien oikeudenmukaisesta ja tasapuolisesta kohtelusta. 

Kun ilmaisesta tulee kallis ja perumisesta lähes mahdotonta, jotain täytyy tehdä

Olen huolissani harhaanjohtavasta markkinoinnista ja puutteellisesta asiakaspalvelusta. Kuluttajaviranomaisille tulee näistä tuhansia ilmoituksia.

Kuluttajille markkinoidaan ilmaista tai edullisempaa tuotetta tai palvelua, jonka tilaus kuitenkin muuttuu maksulliseksi tai kalliimmaksi jatkotilaukseksi. Kun tiettyä palvelua kaupataan esimerkiksi puhelimitse ja samalla sovitaan palvelun ehdoista ja sopimuksen syntymisestä, katsotaan sopimuksen syntyneen yksinomaan käydyn keskustelun mukaisena. Jälkeenpäin voi kuitenkin olla hankalaa näyttää toteen sitä, mitä puhelimessa asioita on sovittu. Usein keskusteluissa peruutusehdot tai yhteystiedot voivat jäädä toissijaiseksi tiedoksi.

Yritykset ovat myös lähettäneet kuluttajille maksullisia tuotteita, vaikka kuluttaja ei olisikaan suostunut väitettyyn tilaukseen. Koska asiakaspalvelu ei ole toiminut, tilauksia ei ole voinut peruuttaa, vaikka kuluttajilla olisi lain ja sopimuksen perusteella ollut siihen oikeus.

Onko peruminen ja irtisanominen tehty tarkoituksella vaikeaksi?

Asiakaspalveluun ei välttämättä saa puhelimitse yhteyttä tai numero on maksullinen. Usein peruutuksen tekeminen vaatii kohtuuttoman paljon vaivaa, koska peruutuksen tekeminen on tehty hankalaksi. Vielä vaikeampaa se on niille kuluttajille, jotka eivät käytä internetpalveluita. Tilastokeskuksen mukaan 10% kaikista 45-89 vuotiaista suomalaisista ei käyttänyt ollenkaan internettiä vuonna 2019.

Kaikki tuotteen tai palvelun palvelusopimukset tai tilaussopimukset, jotka perustuvat kuukausilaskutukseen, pitää pystyä perumaan maksuttomaan puhelinnumeroon. Numeron tulee löytyä palvelusopimuksesta ja yrityksen internetsivuilta helposti. Peruminen pitää pystyä tekemään myös palvelupisteessä ja myymälässä, mikäli yrityksellä on palvelupiste tai myymälä. Tieto tästä perumisvaihtoehdosta tulee löytyä palvelusopimuksesta ja yrityksen internetsivuilta helposti.

Jotta palvelun tai tuotteen ilmaisen koeaika tai tilausjakso jatkuu maksullisena, kuluttajan tulee tehdä aktiivinen toimenpide, esim. vahvistaa tilauksen jatkuminen puhelimitse, sähköpostilla, kirjepostilla tai allekirjoittamalla tilausvahvistus. Koeaika tai tilausjakso ei saa jatkua ilman aktiivista toimenpidettä kuluttajalta.

Toimenpidealoite

Tein toimenpidealoitteen, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin, jotta ilmainen koeaika tai tilausjakso ei voi jatkua maksullisena, ellei kuluttaja vahvista sitä siinä vaiheessa, kun ilmainen koeaika tai tilausjakso muuttuu maksulliseksi ja että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin, jotta kuluttajat pystyvät perumaan tuotteen tai palvelun palvelu- tai tilaussopimuksen maksuttomaan helposti löytyvään puhelinnumeroon tai palvelupisteeseen.