Parasta politiikassa on, 

että asioihin voi

oikeasti vaikuttaa.

- Minna Reijonen

kansanedustaja

Sosiaali- ja terveysvaliokunta, jäsen

 

Sosiaali- ja terveysvaliokunta käsittelee muun muassa sosiaali- ja terveydenhuoltoa, sosiaalivakuutusta, sosiaali- ja terveydenhuollon maksuja, eläkelainsäädäntöä sekä ympäristöterveydenhuoltoa koskevia asioita.

Talousvaliokunta, jäsen

 

Talousvaliokunta käsittelee muun muassa kauppaa, teollisuutta, energiataloutta, elinkeinotoimintaa, kilpailua, kuluttajansuojaa, pankki- ja rahalaitoksia, yksityistä vakuutustoimintaa, rahoitus- ja arvopaperimarkkinoita sekä Suomen Pankkia koskevia asioita.

Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunta, jäsen

 

Euroopan neuvoston keskeisiä toimialoja ovat ihmisoikeuskysymykset, oikeudellinen yhteistyö, opetus-, sivistys- ja kulttuuriyhteistyö, sosiaali- ja terveyskysymykset sekä ympäristöyhteistyö.

Maa- ja metsätalousvaliokunta, varajäsen

 

Maa- ja metsätalousvaliokunnan tehtävänä on käsitellä asiat, jotka koskevat maa- ja metsätaloutta, maaseudun elinkeinotoimintaa, eläinlääkintätointa, elintarvikehygieniaa ja -tarkastusta, metsästystä ja kalastusta (myös riistanhoito- ja kalastusmaksuja), poronhoitoa, eläinsuojelua, maanmittausta, kiinteistönmuodostusta, kartta- ja rekisterilaitosta, geodeettista tutkimusta sekä vesivarojen käyttöä ja hoitoa.

Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunta, varajäsen

 

Pohjoismaiden neuvosto on Pohjoismaiden parlamenttien välinen yhteistyöjärjestö, joka perustettiin vuonna 1952. Suomi liittyi vuonna 1955. Neuvosto voi antaa suosituksia Pohjoismaiden ministerineuvostolle ja hallituksille.

Arktisen alueen parlamentaarikkokonferenssin Suomen valtuuskunta, jäsen

 

Arktisen alueen yhteistyön tavoitteena on parantaa alueen sekä siellä elävien alkuperäiskansojen ja muiden asukkaiden elinolosuhteita ja asemaa.

Etene, varajäsen

 

Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta.

Neuvottelukunnan toiminnan tarkoituksena on potilaan ja asiakkaan perusoikeuksien, ihmisarvon, itsemääräämisen, yhdenvertaisuuden, oikeudenmukaisuuden sekä hyvän hoidon, hoivan, palvelun ja kohtelun edistäminen sosiaali- ja terveysalalla.

Harvaan asuttujen alueiden parlamentaarinen työryhmä, jäsen

 

Parlamentaarisen työryhmän tehtävänä on muun muassa seurata harvaan asuttujen alueiden erityiskysymyksiä sekä vahvistaa näiden alueiden elinvoimaisuutta. 

 

 

Kriisinhallinnan parlamentaarinen komitea, varajäsen

 

Komitea tulee laatimaan kokonaisvaltaisen, yli hallituskausien ulottuvan kriisinhallinnan tavoitelinjauksen toiminnan vaikuttavuuden ja resurssien käytön suunnitelmallisuuden tehostamiseksi.

Nesteen sidosryhmien neuvottelukunta, jäsen

 

Neuvottelukunnan tarkoitus on osaltaan ylläpitää yhtiön ja sidosryhmien välistä keskustelua muun muassa yhtiön toiminnasta ja sen kehittymisestä sekä toimintaympäristön muutoksista.

Eduskunnan tasa-arvoneuvosto, varajäsen

 

Eduskunnan tasa-arvoneuvoston tehtävänä on edistää tasa-arvon toteutumista eduskunnassa. Neuvoston tehtäviin kuuluu tehdä esityksiä toimenpiteiksi, joilla edistetään tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista eduskuntatyössä.